Siste nyheter

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen

Misjonssalen ble 2. juni 2019 på et ekstraordinært årsmøte omgjort fra å være en forening til å bli en misjonsforsamling. I samme møte ble nye lover vedtatt.

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Grimstad

(Sist endret 17.6.2020. NB! Se kommentarer etter siste punkt i lovene).

1.0 Navn

Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Grimstad

2.0 Bekjennelse og tilhørighet

Misjonsforsamlingen står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband, region Sør og er dermed forpliktet på Bibelen, den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og NLMs grunnregler.

3.0 Formål

3.1 Misjonsforsamlingens formål er å utbre Guds rike i Norge og på Misjonssambandets misjonsfelter, i samsvar med regionens lover og NLMs grunnregler.

3.2 For å virkeliggjøre dette (3.1) settes det primært fokus på følgende:

1. regelmessig møtevirksomhet med tilbud til ulike aldersgrupper

2. utadrettet virksomhet i nærmiljøet for å vinne mennesker for Jesus

3. forkynnelse

4. informasjon om NLMs misjonsvirksomhet

5. nådegavebasert tjeneste

6. givertjeneste

7. fellesskap og diakoni

8. nattverdmøter og mulighet for dåp og konfirmasjon

9. styrking av smågruppearbeidet

10. danning av nye smågrupper

11. trosopplæring for barn, ungdom og voksne

12. ledertrening

 

4.0 Medlemskap

Medlemskap i misjonsforsamlingen kan tegnes av personer som:

1. bekjenner seg til den kristne tro

2. vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og misjonsforsamlingens lover

3. betaler eventuell medlemskontingent fastsatt av forsamlingen.

 

5.0 Årsmøte

5.1 Misjonsforsamlingens årsmøte bør holdes så tidlig som mulig på nyåret, senest innen utgangen av mars.

5.2 Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år.

Årsmøtesaker:

1. årsmelding og revidert regnskap

2. valg

a. styre med varamedlemmer

b. eldsteråd hvis årsmøtet ønsker det

c. revisor (ikke krav om revisor som er statsautorisert eller registrert)

d. valgnemnd for neste årsmøte

3. samtale om arbeidet i året som gikk og drøfting av visjon, målsettinger og arbeidsplan for arbeidet fremover.

 

5.3 Saker som skal behandles på årsmøtet, må være kunngjort på vanlig måte og minst tre uker før årsmøtet holdes. Saker som medlemmer fremmer senere eller på selve årsmøtet, må ha 2/3 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.

 

6.0 Ledelse

6.1 Styre

6.1.1 Det er misjonsforsamlingens styre som er valgt til å lede arbeidet i forsamlingen. Styret er ansvarlig for det åndelige arbeidet, økonomien, møtevirksomheten og kontakten med regionledelsen. Styret har ansvar for å lede arbeidet i forsamlingen i samsvar med NLMs grunnregler, og etter de strategier og vedtak som fattes i årsmøte, regionårsmøte, generalforsamling og hovedstyre.

6.1.2 Styret består av fem medlemmer. Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder, sekretær og evt. andre funksjoner. Om ønskelig kan styrets leder velges direkte av årsmøtet. Valgperioden for styremedlemmene er to år. Styrets leder fungerer for ett år om gangen. Styret har minst to varamedlemmer valgt for ett år om gangen.

6.1.3 Eldste kan også være innvalgt i forsamlingens styre.

6.1.4 Styret fremmer forslag til budsjett som oversendes regionstyret for godkjenning.

6.1.5 Styret er ansvarlig for at de midler som samles inn til NLM, forvaltes som NLMs midler og underlegges en regnskapsføring som er i samsvar med gjeldende økonomireglement fastsatt av hovedstyret.

6.1.6 Styret nedsetter eventuelle nødvendige underkomiteer.

6.1.7 Styret forbereder misjonsforsamlingens årsmøte og legger frem sakliste, årsmelding, revidert regnskap og eventuelt andre saker. Styret presenterer også budsjettet til orientering.

 

6.2 Eldsteråd kan velges av årsmøte. Blir eldsteråd valgt, så gjelder følgende lover: paragraf fom. 6.2.1 tom. 6.2.7. Paragraf 6.2.8. gjelder uansett.

6.2.1 Eldsterådet skal tjene forsamlingen med et særlig hyrde- og læreansvar. De eldstes oppgave er å være åndelige veiledere og rådgivere for enkeltpersoner, styret og forsamlingen, med basis i Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse.

6.2.2 Eldsterådet består av tre menn, med nådegave til en slik tjeneste, som har åndelig tillit i forsamlingen og som anses skikket til oppgaven.

6.2.3 Funksjonstiden er tre år, men en eldste kan gjenvelges for tre nye år. Etter to sammenhengende perioder kan en eldste gjenvelges etter minst ett års opphold.

6.2.4 Eventuell pastor er medlem av eldsterådet, i tillegg til de tre. Pastor er ikke bundet av funksjonstid.

6.2.5 Eldste innstilles av styret og eldsteråd sammen. Kandidater som får 2/3 flertall framlegges til valg i årsmøtet. Det bør være flere kandidater enn de som skal velges. Forslag til eldste kan meldes til styret eller eldsterådet.

6.2.6 Eldsterådet konstituerer seg selv med leder, men fører ikke protokoll med saksdokumenter, referater og formelle vedtak.

6.2.7 Styret og eldsterådet møtes regelmessig (minst to ganger årlig) for samtale om arbeidet og bønn for forsamlingen og de oppgavene de står i. Det er viktig at samhandlingen mellom eldsterådet og styret er avklart godt lokalt.

6.2.8 Regionleder har et overordnet hyrde- og læreansvar for arbeidet i regionen.

6.4 Pastor kan ansettes dersom styret og regionen går inn for det. Blir pastor ansatt, gjelder følgende lover: hele paragraf 6.4.

6.4.1 Pastor er forsamlingens daglige leder.

6.4.2 Pastor tillegges et særskilt hyrde- og læreansvar, og er en del av eldsterådet.

6.4.2 Pastor har tale- og forslagsrett i styret, men er uten stemmerett. Han skal legge planer for arbeidet og skal i samråd med styrelederen sette opp sakliste og kalle inn til styremøte. Innkallingen skal være skriftlig og utsendt minst én uke på forhånd ledsaget av sakliste.

6.4.3 Pastor har ansvar for at alle styrevedtak iverksettes. Han skal føre forsamlingens korrespondanse, representere forsamlingen utad og gi uttalelser til media på vegne av forsamlingsstyret.

6.4.4 Pastor har det daglige ansvaret for forkynnelsen av Guds ord i forsamlingen.

 

7.0 Endring av lovene

7.1 Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslag er innsendt til styret minst tre uker før årsmøtet. Paragrafene 2.0 og 3.1 (Bekjennelse og formål) kan ikke endres av misjonsforsamlingen med mindre regionstyret, hovedstyret eller generalforsamling i NLM åpner for det.

7.2 Alle justeringer og endringer av lovene skal godkjennes av regionstyret. Endring av misjonsforsamlingens lover må ikke komme i strid med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband.

__________________________________________________________________________________

 

Kommentarer til lovene:

Misjonssalen ble 2. juni 2019 på et ekstraordinært årsmøte omgjort fra å være en forening til å bli en misjonsforsamling. Se protokoll, sak 1.

I samme møte ble lovene som står ovenfor i dette dokumentet vedtatt. Vedtaket var slik: «Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Grimstad vedtas iht. NLMs normallover vedtatt av HS, og styrets justeringer. Årsmøtet vedtar også at på nåværende tidspunkt legges det ikke opp til å velge eldsteråd.» Se protokoll, sak 2.

I tillegg må nevnes at årsmøtet for Misjonssalen 17. juni 2020 gjorde følgende vedtak: Årsmøtet gikk enstemmig med på å endre stillingsbeskrivelse til Pastor. Av den grunn er tittelen forsamlingsleder fra og med 17.6.20 byttet ut med pastor-tittelen.

NLMs hovedstyre (HS) vedtok ifm. disse lovene medio juni 2015: «Hovedstyret vil understreke at det ikke legges opp til at det skal velges eldsteråd i alle forsamlinger. Det dreier seg om ordningsspørsmål der lokale forsamlinger må ha frihet til å fortsette med dagens ordning. Det er fullt mulig å drive et forsamlingsarbeid uten eldsteråd.» (HS 04.04.2003)

 

 

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad