Siste nyheter

Verdidokument

Verdidokument for Grimstad Misjonssamband og Lover for Grimstad Misjonssamband

Verdidokument for Grimstad Misjonssamband

 

Visjoner og verdier

Hvem er vi?

Vi er et misjonsfelleskap midt i Grimstad. Her deltar mennesker fra Grimstad og omegn på møter og aktiviteter. Både medlemmer og ikke medlemmer er hjertelig velkomne.

 

Bekjennelse og tilhørighet

Grimstad Misjonssamband står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband, region Sør, og er dermed forpliktet på Bibelen, Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og NLMs grunnregler.

Vi tror at hele bibelen er Guds Ord, og vil holde fast på den forståelsen av bibelen som er uttrykt i den lutherske bekjennelsen. I våre møter og samlinger ønsker vi å peke på Jesus og alt hans verk som eneste vei til fred med Gud, i det vi er overbevist om at frelsen er ved tro og ikke ved gjerninger.

 

Et åndelig hjem

Grimstad Misjonssamband ønsker å være et åndelig hjem der den enkelte kan få hjelp i sitt trosliv, bli sett og satt pris på og få bruke sine nådegaver og ressurser til beste for fellesskapet.

 

Formål

Misjonsforeningens formål er å arbeide for å utbre Guds rike i Norge og i NLM sitt internasjonale arbeid, i samsvar med regionens lover og NLMs grunnregler og verdidokument.

Vi kaller oss misjonsfellesskap fordi vi vil være tro mot det oppdraget Jesus gav oss: Å gjøre Jesu navn kjent blant alle folkeslag. Samtidig ønsker vi å være et utadrettet misjonsfelleskap lokalt for å nå flere med evangeliet.

 

Vi ønsker at barn og unge skal bli bedre kjent med Jesus gjennom arbeid med søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid.

 

Vi ønsker å:

- samles regelmessig til møter der Guds ord, bønnetjeneste, misjonsinformasjon og   misjonsoffer står sentralt

- bygge sterke fellesskap preget av omsorg og tjeneste for hverandre

- virke utadrettet i vårt nærmiljø for å vinne mennesker for Jesus.

 

Medlemskap

Grimstad Misjonssamband, som ble stiftet den 19. mars 1910, består av medlemmer som tror på Kristus som eneste vei til frelse og som vil arbeide i samsvar med foreningens formål.

 

Dokumentene det refereres til i teksten er tilgjengelig på NLMs nettsider:

http://www.nlm.no/nlm/ressurser/dokumenter/instrukser-og-retningslinjer.

Her finnes også flere dokumenter som belyser NLMs bibelsyn og verdigrunnlag.

 

 

Vedlegg: Lover for Grimstad Misjonssamband:

 

1.  Grimstad Misjonssamband, som ble stiftet den 19. mars 1910, består av troende innskrevne medlemmer som vil arbeide i samsvar med foreningens formål uttrykt i disse lover.

2. Foreningen er tilsluttet region Sør av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), og vil i samsvar med regionens lover og NLMs grunnregler, arbeide for Guds rike her hjemme og på NLMs misjonsmarker.

3. Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som velges for 2 år om gangen. De går ut vekselvis 2 og 3, første gang ved loddtrekning. Det velges 2 varamenn for styret og 1 revisor, disse velges for ett år. Styret velger seg imellom formann, nestformann og sekretær. Kasserer kan velges utenfor styret, men innen medlemmene i Misjonssalen.

4. På årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars, foretas valg på medlemmer til styret, og styret legger frem årsmelding og revidert regnskap. Innkalling og saksliste sendes ut til medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

5. Foreningen samler inn midler til NLMs virksomhet hjemme og ute ved kollekter og utlodninger. Ifølge grunnreglene er foreningens inntekter NLMs eiendom, og kan ikke brukes til andre formål.

6. Forandring av disse lover kan vedtas på årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til endring må være sendt styre minst to – 2 – måneder før årsmøtet. Paragraf 1 og 2 kan ikke forandres.

 

Sist vedtatt på årsmøte i Misjonssalen 27.02.2013

 

 

 

 

 

 

Misjonssalen Grimstad

Grooseveien 38
4876 Grimstad